+372 53350333
E-R 9:00-16:00; L-P suletud

E-poe BABYCITY.EE  kauba ostu-müügieeskiri

1. Üldsätted

1.1. Käesolev kauba ostu-müügieeskiri (edaspidi: eeskiri) on Ostja kinnituse järel (kui Ostja on tutvunud eeskirjaga ja jätkab registreerimise või tellimuse esitamisega) pooltele kohustuslik juriidiline dokument, milles on sätestatud Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba soetamise ja selle eest tasumise tingimused, kauba kättetoimetamise ja tagastamise kord, poolte vastutus, isikuandmete kaitse ning muud Kotryna OÜ, registrikood 11402300, aadress Valge 13, 10127 Tallinn, Eesti (edasipidi: "meie" või Kotryna OÜ) hallatava e-poe BABYCYTI.EE  kauba ostu ja müügiga seotud sätted.

1.2. Müüja jätab endale õiguse eeskirja millal tahes muuta, parandada või täiendada. Registreerunud ostjaid teavitatakse igasugustest muudatustest, parandustest ja täiendustest veebilehele BABYCITY.EE sisselogimisel ning nad peavad eeskirjaga nõustumist uuesti kinnitama. Eeskirja muutus kehtib üksnes nende kaubatellimuste kohta, mis esitati pärast eeskirja muutmist.

1.3. Meie e-poest võivad osta teovõimelised füüsilised isikud; 14–18 aastased alaealised isikud üksnes vanemate või hooldajate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui isik käsutab oma tulu iseseisvalt; juriidilised isikud. 

 

2. Ostu-müügilepingu jõustumine

2.1. Leping Ostja ja Müüja vahel loetakse sõlmituks hetkest, mil ostja klõpsab pärast ostetava kauba väljavalimist ja ostukorvi komplekteerimist käsku „Kinnita toodete tellimus”.

2.2. BABYCITY.EE  ei kohustu Ostjale eraldi teatama enda nõusolekust sõlmida leping. Loetakse, et BABYCITY.EE kinnitab tellimuse hetkel, mil hakkab seda täitma.

2.3. Kõik Ostja ja Müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingud registreeritakse ja säilitatakse e-poe BABYCITY.EE andmebaasis.

 

3. Ostja õigused

3.1. Ostjal on õigus osta e-kauplusest BABYCITY.EE kaupa käesolevas eeskirjas ja e-kaupluse poolt sätestatud korras.

3.2. Ostjal on õigus taganeda e-poega BABYCITY.EE sõlmitud ostu-müügilepingust, teatades sellest müüjale kirjalikult (elektronpostiga, märkides tellimuse numbri), või tagastada osa sõlmitud lepingu alusel ostetud kaubast eeskirjas sätestatud tähtaja jooksul.

3.3. Ostja ei saa tagastada:

3.3.1. heli- ja videosalvestisi ega fonogramme mis tahes video- või helikandjal, arvutitarkvara; samuti juhul, kui ostja on rikkunud kauba pakendi kaitseelemendid;

3.3.2. raamatuid, ajalehti, ajakirju ega muid perioodikaväljaandeid;

3.3.3. kosmeetika-, parfümeeria-, kodukeemia- ega hügieenitooteid;

3.3.4. aluspesu;

3.2.5. Ostja isiklike vajaduste järgi või Ostja dikteeritud tingimuste järgi valmistatud tooteid;

3.3.6. toiduaineid, kui Ostjale müüdi kohase kvaliteediga toiduaine ja toote kõlblikkusaeg ei olnud möödas;

3.3.7. kaupa, mida ei saa selle omadustest tulenevalt tagastada, sealhulgas kiiresti riknevad ja lõppenud kõlblikkustähtajaga tooted;

3.3.8. kaupa muudel juhtudel, kui ostu-müügilepingust ei ole Eesti Vabariigi õigusaktide järgi võimalik taganeda.

3.4. Ostja võib ette nähtud kaubatagastusõigust kasutada üksnes juhul, kui kaup ei ole rikutud, selle pakendit ei ole kahjustatud või selle väljanägemine ei ole olulisel määral muutunud, kui kaupa ei ole kasutatud. Eeskirja punktis 3.2. ette nähtud Ostja õigust realiseeritakse vastavalt Justiitsministeeriumi 13. juunil 2014 jõustunud määruses „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine” ning võlaõigusseaduse §-s 49 sätestatud korras.

 

4. Ostja kohustused

4.1. Ostja kohustub kauba käesolevas eeskirjas sätestatud korras vastu võtma ja tasuma selle eest kokkulepitud summa.

4.2. Registreerimisvormis esitatud Ostja andmete muutumise korral peab Ostja need viivitamatult uuendama.

4.3. Ostja ei tohi oma sisselogimisandmeid edastada kolmandatele isikutele. Kui Ostja kaotab oma sisselogimisandmed, peab ta sellest Müüjale jaotises „Kontakt” märgitud kontaktandmetel otsekohe teatama.

4.4. Ostja kohustub e-poe BABYCITY.EE kasutamisel järgima käesolevat eeskirja ja Eesti Vabariigi õigusakte.

4.5. Kui Ostja keeldub kauba kättetoimetamise hetkel ilma oluliste põhjusteta kaupa vastu võtmast, peab ta katma kauba kättetoimetamise kulud.

 

5. Müüja õigused

5.1. Kui Ostja püüab kahjustada e-poe toimimise stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus tema e-poe kasutamise võimalust viivitamata ja ilma hoiatuseta piirata või see peatada või erandjuhtudel kustutada Ostja registreering.

5.2. Oluliste asjaolude korral võib Müüja e-poe tegevuse ajutiselt või üldse lõpetada, sellest Ostjale ette teatamata.

5.3. Müüjal on õigus Ostja tellimus ette teatamata tühistada, kui Ostja on tasumiseks valinud muu viisi kui sularahas, kuid ei ole 2 (kahe) tööpäeva jooksul kauba eest tasunud.

5.4. Kui Ostja on tasumisviisiks valinud sularahas maksmise kauba kättesaamisel ja tellimuses esitatud teabe kohta tekib arusaamatusi, võtab müüja ostjaga tellimuses märgitud telefonil ühendust. Sellisel juhul hakatakse kauba kättetoimetamise tähtaega arvestama ostjaga kontakteerumise päevast. Müüjal on õigus ostja tellimus ette teatamata tühistada, kui müüjal ei õnnestu ostjaga 2 (kahe) tööpäeva jooksul ühendust saada. 

5.6. BABYCITY.EE on õigus taganeda sõlmitud ostu-müügilepingust, kui lepingus märgitud kauba varu on otsas, samuti juhul, kui lepingu on sõlminud isik, kellel ei ole käesoleva eeskirja kohaselt lepingu sõlmimiseks õigust.

 

6. Müüja kohustused

6.1. Müüja kohustub käesolevas eeskirjas ja e-poes sätestatud tingimustel looma Ostjale võimaluse kasutada e-poe BABYCITY.EE pakutavaid teenuseid.

6.2. Müüja kohustub Ostja tellitud kauba toimetama käesolevas eeskirjas sätestatud tingimustel Ostja märgitud aadressile.

6.3. Kui Müüja ei saa tellitud toodet mistahes oluliste asjaolude tõttu Ostjale toimetada, peab ta Ostjale pakkuma analoogse või omaduste poolest võimalikult sarnase toote. Kui Ostja keeldub analoogse või omaduste poolest võimalikult sarnase toote vastuvõtmisest, peab Müüja tasutud raha 3 (kolme) tööpäeva jooksul Ostjale tagastama (ettemakse korral).

6.4. Müüja kohustub austama Ostja privaatsust seoses talle kuuluva isikliku informatsiooniga, mis on märgitud e-poe registreerimisvormis, välja arvatud Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel.

 

7. Kauba hind, tasumise kord ja tähtajad

7.1. E-poes ja vormistatud tellimuses on kauba hinnad toodud eurodes koos käibemaksuga. BABYCITY.EE jätab endale õiguse muuta uute maksumäärade korral kauba hinda, samuti juhul, kui tootja/tarnija muudab hinnakirja.

7.2. Ostja tasub kauba eest ühel järgmistest viisidest:

7.2.1. Pangaülekandega – tegu on ettemaksega, kus Ostja trükib tellimuse välja ja teeb lähimas pangakontoris või internetipangas ülekande ühele BABYCITY.EE pangakontodest.

7.2.2. Krediitkaardiga või pangalingi kaudu – tegu on ettemaksega, kus Ostja teeb internetipangas ülekande ühele BABYCITY.EE pangakontodest.

7.2.3. Sularahas kauba kättesaamisel – ostja tasub kauba eest nende kättetoimetamise (üleandmise-vastuvõtmise) hetkel.

7.3. Kui Ostja maksab kauba eest punktis 7.2.1 sätestatud viisil, kohustub ta raha tasuma kohe. Nimetatud juhul hakatakse kaubapakki komplekteerima ja kauba kättetoimetamise aega arvestama kohe pärast makse laekumist.

7.4. Kui makse (välja arvatud tasumine sularahas kauba kättesaamisel) laekub tööpäeval enne kella 12, loetakse seda päeva tellimuse täitmise esimeseks päevaks. Kui makse laekub pärast kella 12, loetakse tellimuse täitmise ja kauba kättetoimetamise esimeseks päevaks järgmist tööpäeva.

 

8. Kauba kohaletoimetamine

8.1. Kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja.

8.2. Müüja kohustub kauba Ostjale toimetama tootekirjeldustes märgitud tähtaegadel. Need tähtajad ei kehti, kui Müüja laos ei ole vajalikke tooteid ning Ostjale teatatakse tema tellitud kauba puudumisest. Ühtlasi on Ostja teadlik, et erandjuhtudel (vääramatu jõu asjaoludel) võib kauba kohaletoimetamine viibida.

8.3. Kauba tellimisel kohustub Ostja märkima kauba kohaletoimetamise täpse paiga.

8.4. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kui Ostja ei saa ise kaupa vastu võtta, aga kaup toimetatakse märgitud aadressil ja muude Ostja esitatud andmete kohaselt, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba toimetamise kohta valele isikule.

8.5. Ostjal on kauba kättetoimetamise hetkel kohustus saadetise seisund koos Müüja või tema volitatud esindajaga üle vaadata. Kui Ostja kirjutab arvele (saatelehele) või muule saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendile alla, loetakse, et pakk on üle antud kohases seisukorras.

8.6. Kauba saatekulu ja täpsem teave kättetoimetamise kohta on toodud e-poe jaotises „Kättetoimetamise tingimused”.

8.7. Kui Ostja taganeb käesoleva eeskirja kohaselt ostu-müügilepingust, kohustub ta tasuma kõik kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Nende Müüja kulude summa arvestatakse Ostjale kauba eest tagastatavast rahast maha.

8.8. Kui tellitud tooteid ei ole võimalik kohale toimetada ühe pakina, siis BABYCITY.EE on õigus kaup kohale toimetada mitme saadetisena.

8.9. Müüja on igal juhul vabastatud vastutusest kauba kättetoimetuse tähtaegade ületamise eest, kui kaupa ei toimetata Ostjale või toimetatakse hilinemisega Ostja süül või Ostjast tulenevate asjaolude tõttu.

 

9. Kauba kvaliteedigarantii ja kõlblikkusaeg.

9.1. Kõikidele toodetele kehtivad tootja määratud garantiitingimused. Kui toode läheb garantiiajal rikki, tehakse remont tasuta. Müüja ei osuta toodete garantiihooldusteenuseid, vaid suunab Ostja igal konkreetsel juhul garantiihooldust pakkuvasse keskusesse. Kui Ostja saab lepingutingimustele mittevastava kauba, on tal õigus kasutada ka kõiki seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.

9.2. Iga BABYCITY.EE müüdava toote omadused on üldisel kujul toodud iga toote juures olevas tootekirjelduses.

9.3. Müüja ei vastuta selle eest, kui e-poes olevad tooted ei vasta Ostja kuvari eripärade tõttu värvi, kuju või muude parameetrite poolest toote tegelikule värvile, kujule või suurusele.

9.4. Kui Müüja ei paku teatud tooteliikidele kaubakvaliteedi garantiid, kehtib asjakohastes õigusaktides sätestatud  pretensiooni esitamise õigus.

9.5. Müüja kohustub kauba Ostjale müüma nii, et Ostjal oleks reaalne võimalus seda kaupa enne kõlblikkusaja lõppu kasutada. Kui tootel on eriti lühike garantiiaeg, tähistatakse toode e-poes erilise hoiatusmärgiga.

9.6. Täpsem teave toodete garantiitingimuste kohta on toodud e-kaupluse BABYCITY.EE jaotises „Garantiitingimused”.

 

10. Kauba tagastamine ja vahetamine

10.1. Kauba tagastamine ja vahetamine toimub vastavalt Justiitsministeeriumi 13. juunil 2014 jõustunud määruses „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine” ning võlaõigusseaduse §-s 49 sätestatud korras.

10.2. Ostja võib kauba tagastamise ja vahetamise õigust kasutada 30 (kolmkümmend) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast, teatades sellest müüjale eeskirja punktis 3.2. sätestatud korras.

10.3. Tagastatav toode peab olema korralikus originaalpakendis, Ostja poolt rikkumata, toote kaubanduslik välimus peab olema säilinud (vigastamata etiketid, ärarebimata kaitsekiled jms) (välja arvatud juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetne toode), toode peab olema samamoodi komplekteeritud nagu see oli kättesaamisel, kindlasti tuleb esitada toote ostudokument või garantiitalong (kui see väljastati).

10.4. Ostja võib tagastatava kauba Müüja märgitud aadressil ise kohale toimetada või saata kulleriga. Kui toode tagastatakse punktis 3.2. sätestatud õiguse alusel, tasub kauba tagastuskulud Ostja. Kui tagastatakse saadud vale toode ja/või ebakvaliteetne toode, kohustub Müüja sellise toote tagasi võtma ja asendama selle analoogse sobiva tootega. Kui Müüjal ei ole analoogseid tooteid, tagastab ta Ostjale kauba eest makstud raha.

10.5. Müüjal on õigus keelduda Ostja tagastatavate toodete vastu võtmisest, kui Ostja ei järgi käesolevas jaotises sätestatud kaubatagastuskorda.

 

11. Vastutus

11.1. Ostja vastutab täielikult registreerimisvormis märgitud andmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita registreerimisvormis täpseid andmeid, siis müüja ei vastuta selle tõttu tekkinud tagajärgede eest.

11.2. Ostja vastutab selle e-poe kasutamise käigus tehtud toimingute eest.

11.3. Ostja vastutab oma sisselogimisandmete edastamise eest kolmandatele isikutele. Kui BABYCITY.EE osutatavaid teenuseid kasutab kolmas isik, kes on e-poodi sisenenud Ostja sisselogimisandmetega, peab Müüja seda isikut Ostjaks.

11.4. Müüja vabastatakse mis tahes vastutusest, kui kahju tekib põhjusel, et Ostja ei ole vaatamata Müüja soovitustele ja oma kohustustele tutvunud käesoleva eeskirjaga, ehkki tal on selleks olnud võimalus.

11.5. Kui Müüja e-poes on linke muude ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või isikute veebilehtedele, ei kanna Müüja vastutust seal oleva informatsiooni ega sealse tegevuse eest, samuti ta ei jälgi ega kontrolli neid veebilehti ning ei esinda neid ettevõtteid ega isikuid.

11.6. Kahju korral hüvitab süüdi olev pool teisele poolele tekkinud otsese kahju.

 

12. Infovahetus

12.1. Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressile.

12.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused müüja e-poe jaotises „Kontakt” märgitud kontaktandmetele.

 

13. Isikuandmete kaitse

13.1. Punktis 13 sätestatud isikuandmete töötlemise ja kaitse reeglid kehtivad kõikide isikuandmete kohta, mille Ostja Müüjale esitab või mida Müüja kogub ja töötleb, kui Ostja kasutab veebilehte BABYCITY.EE.

13.2. Müüja austab Ostja ja teiste veebilehe BABYCITY.EE külastajate privaatsust ja kaitseb nende isikuandmeid, mis Müüjale esitatakse ja mida Müüja kogub nii, nagu on sätestatud käesolevas eeskirjas, kus on selgitatud, milleks Müüja isikuandmeid kogub ja kuidas neid kasutab.

13.3. Kui Ostja soovib e-poest BABYCITY.EE kaupa tellida, võib ta seda teha, registreerudes sellel veebilehel või ostes ilma registreerumata.

13.4. Kui Ostja registreerub otse veebilehel BABYCITY.EE või kasutab registreerumiseks oma Facebooki kontot, peab ta sisestama oma e-posti aadressi ja salasõna. Käesoleva eeskirja kinnitamisega kinnitab Ostja ühtaegu, et teda on informeeritud ja ta on nõus, et tema märgitud e-posti aadressil saadetakse kaubatellimuse täitmiseks vajalikke infoteateid.

13.5. E-poes BABYCITY.EE registreerides esitab Ostja oma profiilil järgmised kaubatellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed: ees- ja perekonnanime, telefoninumbri, e-posti aadressi, aadressi, saaja (kohaletoimetamise) aadressi.

13.6. Kui Ostja ostab registreerumata, peab ta kauba tellimisel märkima kaubatellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed: ees- ja perekonnanime, aadressi, kohaletoimetamise aadressi (kui see erineb), telefoninumbri ja e-posti aadressi.

13.7. Ostja võib (kuid ei pea) ankeedil oma konto personaliseerimiseks laadida üles enda foto. Müüja töötleb Ostja fotot nõusoleku alusel, mida Ostja väljendab sellega, et laeb foto üles oma kontole.

13.8. Kui Ostja soovib saada erinevaid pakkumisi ja sünnipäeva erisoodustust oma lastele, võib ta märkida järgmised laste isikuandmed: nime, soo ja sünnikuupäeva. Ostja laste isikuandmete töötlemise alus on nõusolek, mida Ostja väljendab sellega, et esitab oma kontol enda laste isikuandmed. Kui Ostja ei märgi oma laste isikuandmeid, ei saa ta eripakkumisi ega laste sünnipäevasoodustust.

13.9. Müüja kinnitab, et punktides 13.5. ja 13.6. märgitud isikuandmeid kasutatakse e-poe BABYCITY.EE kauba müügi ja kättetoimetamise eesmärgil. Nende andmete töötluse õiguslik alus on kauba ostu-müügilepingu sõlmimine ja täitmine.

13.10. Ostja kinnitab, et on teadlik enda õigusest keelduda punktides 13.5. ja 13.6. märgitud isikuandmeid esitamast, kuid mõistab, et need isikuandmed on vajalikud kaubatellimuse täitmiseks, ning kui Ostja ei esita neid andmeid ja ei nõustu nende töötlemisega käesoleva eeskirja punktis 13.9. märgitud eesmärkidel, ei saa kauba ostu-müügilepingut sõlmida ega täita.

13.11. Kui Ostja soovib saada otseturunduspakkumisi, peab ta registreerimisvormis või kauba tellimise käigus märkima oma e-posti aadressi ja telefoninumbri. Neid isikuandmeid kasutatakse otseturunduse eesmärgil üksnes juhul, kui Ostja annab selleks nõusoleku, märkides eelistatud otseturundusviisi valiku juurde linnukese (e-postiga ja/või lühisõnumiga). Ostja võib oma profiilil märkida, milline toodete ja pakkumiste kohta käiv informatsioon teda huvitab – ka neid andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil.

13.12. Ostjal on õigus millal tahes loobuda oma nõusolekust kasutada isikuandmeid otseturunduse ja administreerimise eesmärgil, võttes selleks Müüjaga ühendust aadressil [email protected] või postiaadressil Kotryna OÜ, Valge 13, 11415 Tallinn. Kui Ostja on veebilehel BABYCITY.EE registreerunud, saab ta oma privaatsusparameetreid ja otseturundust puudutavaid nõusolekuid hallata, kui logib oma kontole.

13.13. Müüja säilitab kõiki Ostja ja muude e-poe BABYCITY.EE külastajate andmeid seni, kuni see on käesolevas eeskirjas sätestatud eesmärkidel vajalik.

13.14. Ostja andmeid säilitatakse ja kasutatakse e-poe BABYCITY.EE kauba müügi eesmärgil kolm aastat pärast ostu-müügilepingu sõlmimist.

13.15. Ostja ja muude e-poe BABYCITY.EE külastajate andmeid säilitatakse ja kasutatakse otseturunduse ja haldamise eesmärgil kolm aastat alates viimasest e-poe BABYCITY.EE ostust või lühemat aega, kui Ostja ja muud e-poe BABYCITY.EE külastajad avaldavad soovi loobuda otseturundusteadete saamisest.

13.16. Müüja kohustub mitte avaldama isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes osutavad kauba kohaletoimetamise, müüja veebilehe või andmebaaside, seadmete administreerimise või muid Ostja tellimuse kohase täitmise ja otseturunduspakkumiste saatmisega seotud teenuseid. Kõikidel muudel juhtudel võib Ostja mis tahes isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada üksnes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras.

13.17. Müüja rakendab andmetöötluses Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega sätestatud turbe- ja töötlusnõudeid.

13.18. Müüja rakendab vastavaid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada kõikide töödeldavate isikuandmete kaitse juhusliku või seadusvastase hävitamise või juhusliku kadumise, muutmise, lubamatu avaldamise või juurdepääsu eest ning kõikide muude ebaseaduslike töötlusvormide eest.

13.19. Ostjal on järgmised isikuandmetega seotud õigused:

13.19.1. õigus oma isikuandmeid ise oma kontol parandada või kasutada seda õigust, pöördudes Müüja poole;

13.19.2. paluda, et Müüja võimaldaks andmetega tutvuda ja kustutaks need või piiraks andmete töötlust;

13.19.3. õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele;

13.19.4. õigus saada oma isikuandmed süstematiseeritud, tavapäraselt kasutatavas ja arvutiloetavas formaadis (õigus andmete ülekandmisele);

13.19.5. õigus tühistada nõusolek;

13.19.6. õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

13.20. Nende õiguste kasutamiseks peab Ostja pöörduma Müüja poole elektronposti aadressil [email protected] või postiaadressil Kotryna OÜ, Valge 13, 11415, Tallinn.

 

14. Lõppsätted

14.1. Käesolevast eeskirjast tulenevatele suhetele kohaldub Eesti Vabariigi õigus.

14.2. Kõik käesoleva eeskirja täitmisest tulenenud lahkhelid lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.

14.3. Alternatiivselt on tarbijast ostjal õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks pädeva kohtuvälise vaidluste lahendamise organi poole, milleks Eestis on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (aadress: Pronksi 12, 10117 Tallinn, e-post: [email protected], veebileht: www.komisjon.ee). Komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahelisi vaidlusi, kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus ületab 20 eurot. Ostja võib Müüja vastu kaebuse esitamiseks kasutada ka Euroopa Liidu internetipõhist tarbijavaidluste lahendamise platvormi, mis asub aadressil https://ec.europa.eu/odr.  

 

BC/TC Eshop-EE-002